Научен институт с Царски архив

По волята на Царското семейство от пролетта на 2011 г. Дворецът “Врана” се стопанисва от Фонда за опазване на историческото наследство „Цар Борис и Царица Иоанна”, чиято цел е запазването и подържането на този безценен исторически паметник и превръщането му в Научен институт с постоянна експозиция, дигитализиран фото и документален архивен фонд, специализирана библиотека, достъпни за български граждани, гости от чужбина и за всички проявяващи интерес към историята на Третото българско царство. В неговите зали са подредени предмети, документи, фотографии и произведения на изкуството, свързани с живота и делото на Царското семейство.

Благодарение на своите научни интереси и занимания в края на ХIХ и началото на ХХ век Българският Цар Фердинанд I става основоположник на една значителна част от научните институти и организиции в следосвобожденска България –  Царските природонаучни институти, Царската зоологическа градина, Царската ботаническа градина, Народният музей и прочие. Като стипедианти на Цивилната листа на Монарха в странство са изпращани десетки млади български студенти, специализанти и научни работници, които по-късно дейно работят в Царските научни и образователни институции.  До края на живота си Цар Фердинанд остава постоянен участник на всички международни конференции и конгреси по ботаника, орнитология и ентомология. В личния му архив, дарен на Българската държава са запазени стотици писма от богатата му научна кореспонденция с най-известните корифеи на научното познание.

След възшествието си на престола Цар Борис III през 1918 г. става пряк продължител на делото на своя Августейши баща. През 1928 г. Царят е провъзгласен за доктор хонорис кауза на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а през 1938 г. и за почетен член на Българската академия на науките.

В научния екип на Царския научен институт във Врана са привлечени като постоянни сътрудници водещи научни специалисти в областта на новата и най-нова българска и световна история, архивисти, изследователи от Софийския университет и други научни звена.

Целта на Научния институт е изследването и популяризирането на историята и традициите на Царската инстуция посредством организирането на научни семинари, конференции, изложби и симпозиуми. Институтът издава годишник, в който се публикуват изследвания по отделни научни направления.

През 2006 г. Цар Симеон II дари личния архив на Цар Фердинанд на Българската държава в лицето на компетентната институция Държавна агенция “Архиви”. По този начин огромното по обем и безценно откъм историческа стойност архивно богатство на Царя-Отец стана достъпно за всички интересуващи се от историята ни български граждани, учени и чужди изследователи. През 2009 г. Царят обяви и даряването на онази част от личния си архив на ДА “Архиви”, която касае официалната дейност на Царската канцелария в Мадрид в годините на царското изгнание, както и отношенията и разноликите инициативи на българската политическа емиграция през този период. По този начин се попълва една празнина в българската историографика и архивистика.

Понастоящем в архивохранилищата на Царския научен институт във Врана се съхранява останалата част от личния архив на Царското семейство, която наброява стотици уникални архивни единици, включващи документи, лична кореспондеция, фотографии, артефакти, книги, юбилейни издания и прочие. Това архивно богатство е в процес на изследване, атрибутиране и обработване, след което ще бъде дигитализиран, за да може всеки желаещ да се ползва в своите научни изследвания.