Царско историческо общество

Царското историческо общество е научно звено на Фонда за опазване на историческото наследство “Цар Борис и Царица Иоанна”, което е доброволен сговор на лица, отдадени на изследване, опазване и популяризиране на историята на Третото Българско Царство, Царската династия и Монархическия институт изобщо;

Царското историческо общество не стои в надпревара с други научни, неправителствени организации и същевременно сътрудничи на широка основа с всички научни звена, образователни, културни институции и неправителствени организации в страната и чужбина със сходни цели и задачи.

Настоятелството на Фонда кани за членове доказани специалисти в съответните научни направления, минимум с докторска степен, както и лица, посветили се на съхраняване на историческата памет.

Царското историческо общество провежда срещи, научни конференции и форуми, посветени на исторически годишнини, бележити личности и деятели на Третото Българско Царство.

Настоятелството на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” предвижда издаването на Годишник с научни статии, студии и съобщения на Царското историческо общество.